李采真 / Janet Lee

李采真 / Janet Lee

副理 / Account Manager

協助科技成果有效產業化,串接市場通路、訂單鏈結,以精實輔導,促成精準投資。負責計畫:科技部研發成果創業加速及整合推廣計畫 (iCAN)

電話:03-5712121 #54275
mail:janetlee@g2.nctu.edu.tw